Zpět

Slovníček reformace

 

Augšpurská konfese (Augsburg Confession, Augustana) – vyznání (vyložení) víry podané říšskou luteránskou šlechtou císaři Karelu V r. 1530, sepsané Philipem Melanchtonem (Melanchthonem) ve spolupráci s Lutherem. Karel ji akceptoval. Dodnes je předním výkladem luteránství.

 

Augšpurský nábož. mír – mírová dohoda 1555 mezi císařem Karlem V a protestant. stavy, stanovuje zásadu „cuius regio, eius religio“, tzn. že o náboženství poddaných rozhoduje panovník.

 

Basilejská kompaktáta – dohody vyhlášené 1436, sjednané mezi basilejským koncilem a zástupci husitského středu a pravice. Povolení a zrovnoprávnění kališnické církve v zemích českých, její uznání za součást římské církve. V oslabené formě souhlasí s pražskými artikuly. Neuznány papežem (1462 je zrušil). Stala se součástí českých světských zákonů.

 

Česká konfese (1575) – společné vyznání víry č. luteránů, husitů a jednoty bratrské. Maxmilián II schválil jen ústně, skutečně uznána 1609 Majestátem Rudolfa II. Zrušena po Bílé hoře Ferdinandem II.

 

Čtyři články (artikuly) pražské – společný program husitských stran přijatý na čáslavském sněmu 1421. Žádá: 1. svobodné hlásání Božího slova; 2. podávání podobojí všem křesťanům; 3. zákaz panování kněží nad světským majetkem; 4. trestání smrtelných hříchů a zvl. veřejných hříchů v každé spol. vrstvě.

 

Jednota bratrská, jednota Českých bratří – čes. reformační církev, ovlivněna P. Chelčickým. Díky pronásledování a přísné vnitřní kázni byla církví menšinovou (výběrovou). Vzniká 1457, jako samostatná církev ustavena 1467. Na Moravě (před B. horou) s luteránstvím představují 2 hlavní nábož. směry.

 

Konciliarismus – názorové hnutí v katolické církvi, dle nějž je hlavou církve koncil (shromáždění biskupů aj. hodnostářů) a papež je jen vykonavatelem jeho vůle mezi sjezdy. Vede na koncilu kostnickém (1414-18) a basilejském (1431-43), poražen na tridentském koncilu (1545-63). Opačný názor se zve papalismus.

 

Novoutrakvismus, též evangelíci pod obojí - utrakvismus ovlivněný evropskou reformací

 

Kompaktáta – viz basilejská kompaktáta.

 

Podobojí – viz utrakvismus.

 

Synkretismus - sjednocování a splývání (nejen) nábož. názorových proudů (např. viz Česká konfese).

 

Tridentský koncil (1545-1563) – upřesnění katolické věrouky, nové zásady života a poslání kněze. Porážka konciliarismu.

 

Utrakvismus, kališnictví – směr české náb. reformace, žádá podávání pod obojí (tj. chléb [hostii] i víno pro všechny; v katolicismu víno dostává jen kněz). V podstatě katolíci pod obojí.


vytvořil Jakub Holý 2002AD