RPG projekt

Toto je sice pravidelně aktualizovaná, nikoliv však nutně právě aktuální osnova.

(Lze vidět i původní osnovu, jež byla částí zadání.)

Osnova (7.2.2004)
 1. Úvod
  Význam, cíl a struktura práce.

 2. Co je to Hra s hraním rolí ? : hra a její životní styl
  Představení předmětu mého zájmu – Hry s hraním rolí – a pro zasazení do širších souvislostí přiblížení zvláštní subkulturu jejich hráčů. 

 3. Výběr z obecné teoretické literatury
  podává výběr z literatury se zaměřením jednak na dramatické pojetí lidské psychiky, protože podle mého předpokladu se jedinec ve hře projevuje jinak než v každodenním životě a pro porozumění je tedy nejvhodnější pojetí psyché jako (výsledku) soupeřících sil, a jednak se zaměřením na jevy a činnosti, které se vztahují k základním stavebním prvkům Her s hraním rolí a umožní nám je tak lépe vymezit a pochopit: pojem role v psychologii a sociologii, imaginace, divadlo a psychodrama aj. 

 4. Výběr z odborné literatury k Hrám s hraním rolí
  obsahuje výběr a shrnutí odborné literatury k Hrám s hraním rolí, která se mi dostala do rukou. Jádro tvoří jedna bakalářská práce a dva články o psychoterapeutickém užití a působení Her s hraním rolí. 

 5. „Co“ a „Jak“ zkoumání Her s hraním rolí : návrhy užití některých metod, jejich klady a zápory, hypotézy
  shrnuje mé bádání na poli Her s hraním rolí, jehož prvotním cílem bylo ověřit, zda mé názory na psychologický rozměr hraní nejsou ojedinělé a neopodstatněné. Navrhuji několik metod zkoumání a u některých podávám své zkušenosti s jejich zkušebním užitím. Dále je zde přehled poznatků a oblastí zájmu, na které jsem během svých sond narazil. 

 6. Prvky důležité pro úspěch herního sezení : rozbor návodů k hraní
  obsahová analýzu návodů ke zvýšení prožitku a potěšení z hraní, jejím cílem je odhalit základní prvky úspěchu hraní a tedy snad i základní prvky hraní samého, což nejen přispěje k porozumění Hrám s hraním rolí, ale rovněž vytvoří rámec pro rozbor hraní, a může tak být cenným nástrojem pro výzkum. 

 7. Závěr
  uzavírá a shrnuje mou práci a podává výhled do budoucna. 

 8. Přílohy
  Jde převážně o rozšíření některých témat a vedlejší produkty mé práce, užitečné pro případného výzkumníka. 

 9. Bibliografie - použitá a doporučená literatura.


Stará, již značně neodpovídající osnova a zadání

1. Zadání

1. Cíl

 1. Přiblížit fenomén RPG (Role Playing Games, Hry s hraním role) v širším kontextu
 2. Zmapovat motivační faktory vedoucí k hraní RPG

2. Věcná charakteristika

A. Teoretická část

Úkolem teoretické části je přiblížit zasazení otázky praktické části do širších souvislostí, tzn. vypracovat její teoretické pozadí: podívat se, co to vůbec je hra a proč se ji lidé věnují, dále pak rozvést související teoretické koncepty (sociální a psychologický ohled teorií rolí, motivace atd.) a v jejich světle rozebrat RPG.
Dále by měla být v práci definována RPG a představeny její různé formy (čím se liší a v čem shodují) a historie jejího vývoje ve světě i u nás. Přínosným by byl přehled toho, kdo a v jaké míře se u nás hraní RPG věnuje.

B. Praktická část

Příprava empirického výzkumu motivace k hraní RPG se zvláštním zřetelem na otázku, zda (jestli vůbec) a do jaké míry se na ni podílí možnost hrát roli zcela odlišnou (až opačnou), než v civilním životě.

3. Literatura

 1. Huizinga, J.: Homo ludens (k nejobecnějšímu kontextu her)
 2. Berne, E:  Jak si lidé hrají (skrytá motivace lidského jednání)
 3. ?? Fink, E: Hra jako symbol světa
 4. Nějaká kniha o psychologii hry (?jaká?)
 5. ? Matelly: Jeu de rôle (k RPG samé)
 6. Mucchielli, A.: Les Jeux de Rôle (překladová kníha)
 7. Sokol, J.: Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. Vyšehrad 1998.
 8. Články na Internetu:
 9. A DALŠÍ ... (bude průběžně doplňováno)

2. Osnova

Pozn.: Důraz bude kladen na zvýrazněné části (Teoretické koncepty, kvalitativní výzkum a případně příprava kvantitativního výzkumu). Osnova potřebuje přestrukturovat.

I. Teorie a vymezení předmětu

 1. Úvod (motivace k práci, osnova, cíle ...)
 2. Obecné definice (hra, role, co je RPG ...)
 3. Teoretické koncepty: uvedení pro prácí podstatných částí sociologické a psychologické teorie rolí, teorie norem a konfliktů s nimi (+ způsoby "řešení"), motivace, psychodramatu, hry (co je to hra, proč se ji lidé věnují ...) ...

II. Kvalitativní výzkum

 1. Metoda (výběr zdrojů dat, výběr a obhajoba metod atd.)
 2. RPG: Hra s hraním rolí - popis a analýza
  1. definice
  2. Životní styl RPG: čemu dalšímu se hráči často věnují - četba sci-fi/fantasy, tzv. dřevěné bitvy a historický šerm, LARP, "Gamecony", PC RPG
  3. historie ve světě i u nás
  4. hráči - kdo u nás hraje RPG, jak a jak se k nim dostal
  5. formy RPG, čím se liší a v čem se shodují (čistý "storytelling" vs. vypracovaná pravidla)
  6. Kvalitativní výzkum hry (Analýza hry): zápletka (co je dobrá zápletka, proč), míra hraní (prostředí, rekvizity ...), motivace hráčů, konflikty během hraní atd.
  7. Závěry kvalitativního výzkumu: hypotézy aj.

III. Příprava kvantitativního výzkumu: Příprava empirického kvantitativního výzkumu motivace k hraní RPG se zvláštním zřetelem na otázku, zda (jestli vůbec) a do jaké míry se na ni podílí možnost hrát roli zcela odlišnou (až opačnou), než v civilním životě

 1. Stanovení výzkumného problému
 2. Hypotézy, pracovní hypotézy a operacionalizace
 3. Určení metod řešení
 4. ?(Interpretace výsledků)
 5. ?(Závěry z výzkumu)

III. Závěr

IV. Bibliografie